Gedragscode

Geldig voor turnsters, trainsters, vrijwilligers, ouders en bestuursleden

DOS wil een vereniging zijn, waar sportiviteit en de algemene normen, waarden, omgangsvormen en respect voor de eigendommen van anderen vanzelfsprekend zijn. DOS onderschrijft en draagt actief het programma uit van Het Veilig Sport Klimaat. Dit betekent o.a.:
 

 1. dat de kleedkamers en accommodaties die door ons gebruikt worden, netjes achtergelaten worden;

 2. iedereen zich houdt aan de regels die gelden in de diverse accommodaties tijdens trainingen, wedstrijden of andere activiteiten;

 3. er voorzichtig omgegaan wordt met de turntoestellen en ander materiaal;

 4. dat we respect hebben voor leiding/juryleden/leden/publiek van de eigen en andere

  verenigingen.

 5. fysiek en verbaal geweld niet worden geaccepteerd, niet in de zaal maar ook niet op de

  tribune.

 6. het gebruik van doping en verdovende middelen en drugs ten strengste verboden is;

 7. drankgebruik voor en tijdens trainingen/wedstrijden niet is toegestaan;

 8. mobiele telefoons zoveel mogelijk uit zijn tijdens de trainingen. Gebruik van de mobiele

  telefoon is alleen toegestaan in noodgevallen;

 9. dat bij verhindering de lessen vooraf moeten worden afgezegd bij de leiding via SMS, app of

  telefonisch bij de trainer;

 10. er geen materialen en eigendommen van anderen vernield of gestolen worden;

 11. dat schade veroorzaakt in de gehuurde accommodaties onmiddellijk gemeld dient te

  worden bij het bestuur, mondeling of via mail, app of telefoon. Het bestuur meldt de schade

  zo spoedig mogelijk bij de daartoe behorende instanties.

 12. dat verwijtbare schade door de vereniging verhaald kan worden op de WA- verzekering van

  desbetreffende persoon, als de KNGU verzekering de veroorzaakte schade niet dekt.

 13. dat bij overtredingen hiervan, het bestuur wordt ingelicht en het bestuur kan besluiten om

  over te gaan tot sancties, royement, ontzegging van toegang van de accommodaties. In

  ernstige gevallen kan aangifte gedaan worden bij de politie.

 14. Iedere medewerker dient een VOG te kunnen overleggen

Kalender
maandag 21 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019
Agenda Herfstvakantie Alle locaties
donderdag 5 december 2019
Agenda St Klaasavond Alle locates
maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Agenda Kerstvakantie Alle locaties

Sfeerfoto's

Gegevens

GV DOS Amsterdam

van Breestraat 187-2, 1071 ZN. Amsterdam

leden@dosamsterdam.nl
IBAN NL86INGB0004628670
KvK 40532716
KNGU aansluitnummer 1081609

Terug naar boven