Gedragscode


De gedragscode van DOS Amsterdam geldt voor alle leden, trainers, vrijwilligers, ouders en bestuursleden.
Wij willen een vereniging zijn, waar sportiviteit en de algemene normen, waarden, omgangsvormen en onderling respect vanzelfsprekend zijn. DOS Amsterdam onderschrijft en draagt actief het programma 'Een Veilig Sportklimaat' uit. 

De gedragscode van DOS Amsterdam betekent o.a.:
 
 1. De kleedkamers en accommodaties die wij gebruiken, worden netjes achtergelaten.
 2. Iedereen houdt zich aan de regels die gelden in de betreffende accommodatie tijdens trainingen, wedstrijden of andere activiteiten.
 3. Er wordt voorzichtig omgegaan met de turntoestellen en ander materiaal.
 4. We hebben respect voor de trainer/leiding/juryleden/leden/publiek van de eigen en van andere verenigingen.
 5. Fysiek en verbaal geweld wordt niet geaccepteerd, niet in de zaal en ook niet op de tribune.
 6. Het gebruik van doping, verdovende middelen en drugs is ten strengste verboden.
 7. Drankgebruik voor en tijdens trainingen/wedstrijden is niet toegestaan.
 8. Mobiele telefoons staan zoveel mogelijk uit tijdens de trainingen en wedstrijden. Gebruik van de mobiele telefoon is alleen toegestaan in noodgevallen.
 9. Bij verhindering, ziekte of afwezigheid meldt het lid zich vóórafgaan aan de les af, bij de leiding/trainer via SMS, Whatsapp of telefonisch.
 10. Er worden geen materialen en eigendommen van anderen vernield of gestolen.
 11. Schade veroorzaakt in de gehuurde accommodaties wordt onmiddellijk gemeld bij het bestuur. Dat  gebeurt mondeling, via mail, Whatsapp of telefonisch. Het bestuur meldt de schade zo spoedig mogelijk bij de betreffende instanties.
 12. Verwijtbare schade kan door DOS Amsterdam worden verhaald op de WA-verzekering van desbetreffende persoon, in geval de KNGU-verzekering de veroorzaakte schade niet dekt.
 13. Bij overtredingen van bovenstaande regels, wordt het bestuur ingelicht en kan het bestuur besluiten om over te gaan tot sancties, royement en/of ontzegging van toegang tot accommodaties. In ernstige gevallen kan aangifte gedaan worden bij de politie.
 14. Iedere medewerker dient een VOG te kunnen overleggen.

Naast deze gedragscode gelden ook altijd de Huisregels van DOS Amsterdam.
GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven