Veelgestelde vragenNee, de proefles is gratis. We schrijven u of uw kind pas in als u na de proefles hebt aangegeven dat u of uw kind daadwerkelijk lid wil worden. Hoe doet u dat? Ga naar de mail terug en klik op de link 'Edit Submission'.
_________________________________
No, the trial lesson is free. We will only register you or your child if you have indicated after the trial lesson that you or your child actually wants to become a member. How do you do that? Go back to the mail and click on the 'Edit Submission' link and choose the correct option.
Wij vinden het prettig als u het ons laat weten als u of uw kind na de proefles geen lid wil worden. Hoe doet u dat? Ga naar de mail terug en klik op de link 'Edit Submission'. Geef nu aan 'Ik word toch geen lid (na de proefles of uitschrijven wachtlijst)'. Op deze manier kunnen we snel iemand anders gelukkig maken! 
_________________________________
We appreciate if you let us know if you or your child do not want to become a member after the trial lesson. How do you do that? Go back to the mail and click on the 'Edit Submission' link. Indicate now 'I will not become a member (after the trial lesson or unsubscribe waiting list)'. This way we can quickly make someone else happy!
De les waar u of uw kind graag heen wil is vol, en dat spijt ons zeer! Nu kunt u zich op de wachtlijst inschrijven. We kijken de wachtlijst wekelijks na en nodigen u via de mail uit zodra er een plaats is vrijgekomen. 
_________________________________
The lesson that you or your child would like to attend is full, and we are very sorry! You can now register on the waiting list. We check the waiting list every week and invite you via e-mail as soon as a place has become available.
Als uw kind in de loop van een seizoenshelft instroomt, hoeft u in die seizoenshelft slechts een evenredig deel van de contributie te betalen. Een seizoenshelft bestaat altijd uit 6 maanden (september t/m februari en maart t/m augustus). Bij later instromen staat elke maand of deel van een maand dat uw kind bij DOS sport, voor 1/6 deel van halfjaars DOS-contributie en bondscontributie. Bij de eerste incasso wordt het eenmalige inschrijfgeld van € 15,- geïncasseerd. In de daaropvolgende seizoenshelft betaalt u wel de normale halfjaarscontributies.
_________________________________
If your child enters in the course of a season half, you only have to pay a proportionate part of the contribution in that season half. A season half always consists of 6 months (September to February and March to August). With later inflows, every month or part of a month your child at DOS sports stands for 1/6 part of half-year DOS contribution and national contribution. The one-time registration fee of € 15 is collected with the first direct debit. In the following half of the season you do pay the normal half-yearly premiums.
De factuur is opgebouwd uit de volgende tarieven:
- De contributie, dit is reguliere clubcontributie die per halfjaar geind wordt, check hier wat de contributie momenteel is.
- De bondscontributie. Dit bedrag draagt DOS Amsterdam af aan de KNGU, omdat we bij deze bond zijn aangesloten. Check hier wat het tarief momenteel is.
- Eenmalig: administratriekosten €15.
- Eventuele extra administratiekosten. Als u niet per automatische incasso betaalt kunnen extra administratiekosten in rekening worden gebracht.
_________________________________
The invoice consists of the following rates:
- The contribution, this is regular club contribution that is collected every half year, check the current contribution rates.
- The association subscription. DOS Amsterdam pays this amount to KNGU because we are affiliated with this association. Check the current rate.
- One-off: administration costs € 15.
- Any additional administration costs. If you do not pay by direct debit, additional administration costs may be charged.
U krijgt een factuur op de factuurdatum per mail toegestuurd.
1a) Betaalt u per automatische incasso, maar heeft u onvoldoende saldo op uw rekening of blokkeert u zelf de betaling? Dan stuurt DOS Amsterdam binnen 7 dagen een herinnering.
1b) Betaalt u via een nota en heeft u na 14 dagen (de normale betalingstermijn) niet betaald? Dan ontvang je een herinnering.
2) Heeft u na 30 dagen nog niet betaald? Dan ontvangt u een aanmaning.
3) Heeft u na 45 dagen nog niet betaald? Dan wordt de zaak uit handen gegeven aan een incassobureau en krijgt u een laatste aanmaning per brief thuis gestuurd.
4) Een week hierna neemt het incassobureau de verdere afhandeling over. U betaalt circa € 45,- incassokosten. DOS bemoeit zich dan niet meer met de afhandeling. Uw kind krijgt in dit geval te maken met een les-ontzegging.
Voorkom dit aub, niemand zit hierop te wachten en betaal daarom op tijd!
_________________________________
You will receive an invoice by email on the invoice date.
1a) Do you pay by direct debit, but do you have insufficient funds in your account or do you block the payment yourself? Then DOS Amsterdam will send a reminder within 7 days.
1b) Do you pay by invoice and have you not paid after 14 days (the normal payment term)? Then you will receive a reminder.
2) Have you not paid after 30 days? Then you will receive a reminder.
3) Have you not paid after 45 days? Then your case will be handed over to a collection agency and you will receive a final reminder by letter.
4) A week later, the collection agency takes over the further processing. You pay approximately € 45 collection costs. DOS will then no longer interfere with the handling. In this case your child will be confronted with a denial of lessons.
Please prevent this, nobody is waiting for this and therefore, please pay on time!
 
Nee, u of uw kind is lid totdat u opzegt. Dit opzeggen kan alleen via het opzegformulier. Let op het opzegtermijn. Zegt u niet op tijd op, dan dient u het volgende seizoensdeel ook te betalen. 
_________________________________
No, the membership lasts until you cancel by filling in the cancelation form. This is important as you have to pay for the current season part if you did not cancel before the given dates.
Bij ziekte of blessures wordt geen restitutie verleend voor de niet gevolgde lessen. De kosten van een les (zaalhuur, salaris trainer, etc) lopen namelijk gewoon door. Vergelijk het met een telefoonabonnement, waarbij je ook geen geld terugkrijgt als je een maand niet gebeld hebt. 
_________________________________
In the event of illness or injury, no refund will be given for the lessons not taken. The costs of a lesson (room rental, salary trainer, etc.) continue as normal. Compare it to a telephone subscription, where you also get no money back if you have not called a month.
Opzeggen kan ALLEEN via het opzegformulier. Een opzegging geldt niet als hij mondeling of schriftelijk gedaan is bij de trainer of als u een mailtje naar de administratie heeft gestuurd.
_________________________________
Cancellation is ONLY possible via the cancellation form. A cancellation does not apply if it is done verbally or in writing with the trainer or if you have sent an email to the administration.
Het lidmaatschap bij DOS Amsterdam stopt niet automatisch aan het einde van het seizoen. Opzeggen kan alleen met het opzegformulier.
De regel is: wie niet heeft opgezegd vóór de start van de nieuwe periode, betaalt ook de nieuwe periode. Het opzegtermijn vindt u hier.
______________________________________
Membership at DOS Amsterdam does not automatically end at the end of the season. You can only cancel with the cancellation form.
The rule is: those who did not cancel before the start of the new period will also pay the new period. You can find the cancellation period here.
 
Wie niet op tijd de overeenkomst opzegt, heeft automatisch een betalingsverplichting voor het volgende termijn. In dat volgende termijn kan uw kind uiteraard mee blijven sporten in de les.

De regel is: wie niet heeft opgezegd vóór de start van de nieuwe periode, betaalt ook de nieuwe periode.
Het sportseizoen bij DOS Amsterdam heeft 2 periodes en per 14 november 2019 is de opzegtermijn als volgt:

• Opzeggen vóór de start van periode september/februari
Om voor de start van de contributieperiode september/februari op te zeggen, moet uw opzegging uiterlijk 31 augustus bij ons binnen zijn. 

• Opzeggen vóór de start van periode maart/augustus
Om vóór de start van de contributieperiode maart t/m augustus op te zeggen, moet uw opzegging uiterlijk de laatste dag van februari bij ons binnen zijn.
____________________________________
If you do not cancel the agreement on time, you automatically have a payment obligation for the following term. Your child can of course continue to participate in class during that next term.

The rule is: those who did not cancel before the start of the new period will also pay the new period.
The sports season at DOS Amsterdam has 2 periods and this cancellation period applies from November 14th 2019:

• Cancel before the start of the September / February period
To cancel before the start of the September / February contribution period, we must receive your cancellation no later than 31 August.

• Cancel before the start of the March / August period
To cancel before the start of the contribution period March to August, we must receive your cancellation no later than the last day of February.
Zolang u niet heeft opgezegd, kunnen wij geen nieuw meisje of jongen aan de les laten deelnemen. Wij weten namelijk niet of uw kind ziek is, of uw gezin verhuisd is of dat er andere omstandigheden gelden. Wij weten niet of uw kind weer terug gaat komen. Tot die tijd kunnen wij geen nieuw lid inschrijven. U heeft de plicht om zelf pro-actief op te zeggen. Doet u dat niet, dan blijft de belatingsverplichting doorlopen, want het belemmert ons om nieuwe kinderen aan de les te laten deelnemen.
_________________________________
As long as you have not canceled, we cannot allow a new girl or boy to participate in the lesson. We do not know whether your child is sick, if your family has moved or if other circumstances apply. We do not know whether your child will return. We cannot register a new member until that time. You have a duty to cancel proactively yourself with this form. If you do not do this, then the obligation to pay will continue, because it hinders us from having new children participate in the lesson.
Nee, u of uw kind blijft lid totdat er met het opzegformulier door u is opgezegd. Let op de opzegtermijn, anders betaalt u een half seizoen extra!
_________________________________
No, you or your child will remain a member until you have canceled with the cancellation form. Pay attention to the cancellation period, otherwise you pay half a season extra!
Voor de wedstrijden die door de KNGU worden georganiseerd, heeft uw kind een wedstrijdpaspoort nodig. Dit kost circa €15. Daarnaast dien het kind zich voor 1 oktober in te schrijven bij de wedstrijden waaraan het meedoet. De trainer regelt de inschrijving. Per wedstrijd betaal u de kosten van de wedstrijd (tussen de €10 en €25 per wedstrijd) en begeleidingskosten voor de trainer (€10 voor een regionale wedstrijd of €25 voor een landelijke wedstrijd). De KNGU brengt deze kosten aan DOS in rekening, ook als je na 1 oktober afzegt of ziek bent. DOS belast deze kosten aan u door.
_________________________________
For the competitions organized by the KNGU, your child needs a competition passport. This costs around € 15. In addition, the child must register before 1 October at the competitions in which he / she participates. The trainer arranges this registration. For each game of the competition you pay the costs (between € 10 and € 25 per game) and guidance costs for the trainer (€ 10 for a regional game or € 25 for a national game). The KNGU charges these costs to DOS, even if you cancel after 1 October or are sick. DOS charges these costs to you.
De kosten die gepaard gaan met de inschrijving voor evenementen of niet door de KNGU georganiseerde wedstrijden worden direct aan u doorbelast met daarboven op €10 begeleidingskosten.
_________________________________
The costs associated with registration of events or competitions, not organized by the KNGU, are charged directly to you with an additional charge of € 10 guidance costs.
Staat uw vraag er niet bij? Ga naar Contact en vul het contactformulier in. We doen ons best om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
_________________________________
Is your question not listed? Go to Contact and complete the contact form. We'll try to answer your question as soon as possible.
Nee, de proefles is gratis. We schrijven u of uw kind pas in als u na de proefles hebt aangegeven dat u of uw kind daadwerkelijk lid wil worden. Hoe doet u dat? Ga naar de mail terug en klik op de link 'Edit Submission'.
_________________________________
No, the trial lesson is free. We will only register you or your child if you have indicated after the trial lesson that you or your child actually wants to become a member. How do you do that? Go back to the mail and click on the 'Edit Submission' link and choose the correct option.
Wij vinden het prettig als u het ons laat weten als u of uw kind na de proefles geen lid wil worden. Hoe doet u dat? Ga naar de mail terug en klik op de link 'Edit Submission'. Geef nu aan 'Ik word toch geen lid (na de proefles of uitschrijven wachtlijst)'. Op deze manier kunnen we snel iemand anders gelukkig maken! 
_________________________________
We appreciate if you let us know if you or your child do not want to become a member after the trial lesson. How do you do that? Go back to the mail and click on the 'Edit Submission' link. Indicate now 'I will not become a member (after the trial lesson or unsubscribe waiting list)'. This way we can quickly make someone else happy!
De les waar u of uw kind graag heen wil is vol, en dat spijt ons zeer! Nu kunt u zich op de wachtlijst inschrijven. We kijken de wachtlijst wekelijks na en nodigen u via de mail uit zodra er een plaats is vrijgekomen. 
_________________________________
The lesson that you or your child would like to attend is full, and we are very sorry! You can now register on the waiting list. We check the waiting list every week and invite you via e-mail as soon as a place has become available.
Als uw kind in de loop van een seizoenshelft instroomt, hoeft u in die seizoenshelft slechts een evenredig deel van de contributie te betalen. Een seizoenshelft bestaat altijd uit 6 maanden (september t/m februari en maart t/m augustus). Bij later instromen staat elke maand of deel van een maand dat uw kind bij DOS sport, voor 1/6 deel van halfjaars DOS-contributie en bondscontributie. Bij de eerste incasso wordt het eenmalige inschrijfgeld van € 15,- geïncasseerd. In de daaropvolgende seizoenshelft betaalt u wel de normale halfjaarscontributies.
_________________________________
If your child enters in the course of a season half, you only have to pay a proportionate part of the contribution in that season half. A season half always consists of 6 months (September to February and March to August). With later inflows, every month or part of a month your child at DOS sports stands for 1/6 part of half-year DOS contribution and national contribution. The one-time registration fee of € 15 is collected with the first direct debit. In the following half of the season you do pay the normal half-yearly premiums.
De factuur is opgebouwd uit de volgende tarieven:
- De contributie, dit is reguliere clubcontributie die per halfjaar geind wordt, check hier wat de contributie momenteel is.
- De bondscontributie. Dit bedrag draagt DOS Amsterdam af aan de KNGU, omdat we bij deze bond zijn aangesloten. Check hier wat het tarief momenteel is.
- Eenmalig: administratriekosten €15.
- Eventuele extra administratiekosten. Als u niet per automatische incasso betaalt kunnen extra administratiekosten in rekening worden gebracht.
_________________________________
The invoice consists of the following rates:
- The contribution, this is regular club contribution that is collected every half year, check the current contribution rates.
- The association subscription. DOS Amsterdam pays this amount to KNGU because we are affiliated with this association. Check the current rate.
- One-off: administration costs € 15.
- Any additional administration costs. If you do not pay by direct debit, additional administration costs may be charged.
U krijgt een factuur op de factuurdatum per mail toegestuurd.
1a) Betaalt u per automatische incasso, maar heeft u onvoldoende saldo op uw rekening of blokkeert u zelf de betaling? Dan stuurt DOS Amsterdam binnen 7 dagen een herinnering.
1b) Betaalt u via een nota en heeft u na 14 dagen (de normale betalingstermijn) niet betaald? Dan ontvang je een herinnering.
2) Heeft u na 30 dagen nog niet betaald? Dan ontvangt u een aanmaning.
3) Heeft u na 45 dagen nog niet betaald? Dan wordt de zaak uit handen gegeven aan een incassobureau en krijgt u een laatste aanmaning per brief thuis gestuurd.
4) Een week hierna neemt het incassobureau de verdere afhandeling over. U betaalt circa € 45,- incassokosten. DOS bemoeit zich dan niet meer met de afhandeling. Uw kind krijgt in dit geval te maken met een les-ontzegging.
Voorkom dit aub, niemand zit hierop te wachten en betaal daarom op tijd!
_________________________________
You will receive an invoice by email on the invoice date.
1a) Do you pay by direct debit, but do you have insufficient funds in your account or do you block the payment yourself? Then DOS Amsterdam will send a reminder within 7 days.
1b) Do you pay by invoice and have you not paid after 14 days (the normal payment term)? Then you will receive a reminder.
2) Have you not paid after 30 days? Then you will receive a reminder.
3) Have you not paid after 45 days? Then your case will be handed over to a collection agency and you will receive a final reminder by letter.
4) A week later, the collection agency takes over the further processing. You pay approximately € 45 collection costs. DOS will then no longer interfere with the handling. In this case your child will be confronted with a denial of lessons.
Please prevent this, nobody is waiting for this and therefore, please pay on time!
 
Nee, u of uw kind is lid totdat u opzegt. Dit opzeggen kan alleen via het opzegformulier. Let op het opzegtermijn. Zegt u niet op tijd op, dan dient u het volgende seizoensdeel ook te betalen. 
_________________________________
No, the membership lasts until you cancel by filling in the cancelation form. This is important as you have to pay for the current season part if you did not cancel before the given dates.
Bij ziekte of blessures wordt geen restitutie verleend voor de niet gevolgde lessen. De kosten van een les (zaalhuur, salaris trainer, etc) lopen namelijk gewoon door. Vergelijk het met een telefoonabonnement, waarbij je ook geen geld terugkrijgt als je een maand niet gebeld hebt. 
_________________________________
In the event of illness or injury, no refund will be given for the lessons not taken. The costs of a lesson (room rental, salary trainer, etc.) continue as normal. Compare it to a telephone subscription, where you also get no money back if you have not called a month.
Opzeggen kan ALLEEN via het opzegformulier. Een opzegging geldt niet als hij mondeling of schriftelijk gedaan is bij de trainer of als u een mailtje naar de administratie heeft gestuurd.
_________________________________
Cancellation is ONLY possible via the cancellation form. A cancellation does not apply if it is done verbally or in writing with the trainer or if you have sent an email to the administration.
Het lidmaatschap bij DOS Amsterdam stopt niet automatisch aan het einde van het seizoen. Opzeggen kan alleen met het opzegformulier.
De regel is: wie niet heeft opgezegd vóór de start van de nieuwe periode, betaalt ook de nieuwe periode. Het opzegtermijn vindt u hier.
______________________________________
Membership at DOS Amsterdam does not automatically end at the end of the season. You can only cancel with the cancellation form.
The rule is: those who did not cancel before the start of the new period will also pay the new period. You can find the cancellation period here.
 
Wie niet op tijd de overeenkomst opzegt, heeft automatisch een betalingsverplichting voor het volgende termijn. In dat volgende termijn kan uw kind uiteraard mee blijven sporten in de les.

De regel is: wie niet heeft opgezegd vóór de start van de nieuwe periode, betaalt ook de nieuwe periode.
Het sportseizoen bij DOS Amsterdam heeft 2 periodes en per 14 november 2019 is de opzegtermijn als volgt:

• Opzeggen vóór de start van periode september/februari
Om voor de start van de contributieperiode september/februari op te zeggen, moet uw opzegging uiterlijk 31 augustus bij ons binnen zijn. 

• Opzeggen vóór de start van periode maart/augustus
Om vóór de start van de contributieperiode maart t/m augustus op te zeggen, moet uw opzegging uiterlijk de laatste dag van februari bij ons binnen zijn.
____________________________________
If you do not cancel the agreement on time, you automatically have a payment obligation for the following term. Your child can of course continue to participate in class during that next term.

The rule is: those who did not cancel before the start of the new period will also pay the new period.
The sports season at DOS Amsterdam has 2 periods and this cancellation period applies from November 14th 2019:

• Cancel before the start of the September / February period
To cancel before the start of the September / February contribution period, we must receive your cancellation no later than 31 August.

• Cancel before the start of the March / August period
To cancel before the start of the contribution period March to August, we must receive your cancellation no later than the last day of February.
Zolang u niet heeft opgezegd, kunnen wij geen nieuw meisje of jongen aan de les laten deelnemen. Wij weten namelijk niet of uw kind ziek is, of uw gezin verhuisd is of dat er andere omstandigheden gelden. Wij weten niet of uw kind weer terug gaat komen. Tot die tijd kunnen wij geen nieuw lid inschrijven. U heeft de plicht om zelf pro-actief op te zeggen. Doet u dat niet, dan blijft de belatingsverplichting doorlopen, want het belemmert ons om nieuwe kinderen aan de les te laten deelnemen.
_________________________________
As long as you have not canceled, we cannot allow a new girl or boy to participate in the lesson. We do not know whether your child is sick, if your family has moved or if other circumstances apply. We do not know whether your child will return. We cannot register a new member until that time. You have a duty to cancel proactively yourself with this form. If you do not do this, then the obligation to pay will continue, because it hinders us from having new children participate in the lesson.
Nee, u of uw kind blijft lid totdat er met het opzegformulier door u is opgezegd. Let op de opzegtermijn, anders betaalt u een half seizoen extra!
_________________________________
No, you or your child will remain a member until you have canceled with the cancellation form. Pay attention to the cancellation period, otherwise you pay half a season extra!
Voor de wedstrijden die door de KNGU worden georganiseerd, heeft uw kind een wedstrijdpaspoort nodig. Dit kost circa €15. Daarnaast dien het kind zich voor 1 oktober in te schrijven bij de wedstrijden waaraan het meedoet. De trainer regelt de inschrijving. Per wedstrijd betaal u de kosten van de wedstrijd (tussen de €10 en €25 per wedstrijd) en begeleidingskosten voor de trainer (€10 voor een regionale wedstrijd of €25 voor een landelijke wedstrijd). De KNGU brengt deze kosten aan DOS in rekening, ook als je na 1 oktober afzegt of ziek bent. DOS belast deze kosten aan u door.
_________________________________
For the competitions organized by the KNGU, your child needs a competition passport. This costs around € 15. In addition, the child must register before 1 October at the competitions in which he / she participates. The trainer arranges this registration. For each game of the competition you pay the costs (between € 10 and € 25 per game) and guidance costs for the trainer (€ 10 for a regional game or € 25 for a national game). The KNGU charges these costs to DOS, even if you cancel after 1 October or are sick. DOS charges these costs to you.
De kosten die gepaard gaan met de inschrijving voor evenementen of niet door de KNGU georganiseerde wedstrijden worden direct aan u doorbelast met daarboven op €10 begeleidingskosten.
_________________________________
The costs associated with registration of events or competitions, not organized by the KNGU, are charged directly to you with an additional charge of € 10 guidance costs.
Staat uw vraag er niet bij? Ga naar Contact en vul het contactformulier in. We doen ons best om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
_________________________________
Is your question not listed? Go to Contact and complete the contact form. We'll try to answer your question as soon as possible.
GV DOS Amsterdam

Van Breestraat 187-2, 1071 ZN Amsterdam
Mail: leden@dosamsterdam.nl
IBAN: NL86INGB0004628670
KvK: 40532716, KNGU: 1081609

Terug naar boven